STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2011-10-14     KONTROLA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W PSARACH POLSKICH ..!

Kontrola gospodarki wodno-ściekowej rozpoczęła się na początku września (dokładnie od 05.09.2011r.). Od tego czasu skontrolowano Psary Polskie (cześć lewą od strony zalewu wrzesińskiego). W ostatnich dniach rozpoczęto również kontrolę w Przyborkach (także część lewą). W następnych dniach zostanie również skontrolowana reszta posesji wymienionych powyżej wiosek.

Dlaczego Psary Polskie i Przyborki? Ma to przede wszystkim związek z dbałością o czystość Zalewu Wrzesińskiego, dlatego też kontrolowane były posesje w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Drugim powodem kontroli jest również zwrócenie uwagi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy do zalewu we Wrześni.

Co kontrolujemy? Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września kontrolujemy umowy dotyczące usług w zakresie opróżniania zbiorników z nieczystościami płynnymi oraz dowody zapłaty za ich wywóz. Kontrola rachunków obejmuje okres od sierpnia 2010 roku do sierpnia 2011 roku, czyli rozliczany jest pełen rok. Mandaty karne nakładamy tylko wtedy gdy właściciel posesji nie potrafi okazać strażnikowi miejskiemu rachunków na ich wywóz. Każda sprawa dotycząca kontroli traktowana jest w sposób indywidualny.

Efekty kontroli? Do dnia 30.09.2011 r. strażnicy miejscy skontrolowali w Psarach Polskich i w Przyborkach 41 posesji. Na właścicieli 26 posesji, gdzie ujawniono nieprawidłowości dot. gospodarki wodno – ściekowej nałożono mandaty karne kredytowane w wysokości od 100 zł do 500 złotych. Właściciel jednej posesji, gdzie ujawniono nieprawidłowości nie zgodził się na mandat karny, dlatego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Podczas kontroli 14 posesji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w tym 6 posesji posiadało przydomowe oczyszczalnie.

Jednocześnie informujemy, że firma „TRANS-ROL BIS” z siedzibą w Słomowie nie posiada aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy od września 2010 roku.

                                                                                                                       A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT