STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2009-02-10     OGRANICZENIE WOLNOŚCI ALTERNATYWĄ DLA WIĘZIENIA!

Obecnie w naszym kraju od kilku lat wzrastają tendencje do stosowania nowej polityki karnej, która koncentruje się na jednej z idei prawa, a mianowicie na sprawiedliwości naprawczej, która zmierza do przywrócenia ładu społecznego poprzez zadośćuczynienie pokrzywdzonym i społeczności lokalnej, która doznała krzywdę w związku z wyrządzonym przeciwko nim przestępstwom. Sędziowie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z tą filozofią nie koncentrują się na odwecie lub zemście wobec sprawców przestępstw kryminalnych, ale kładą szczególny nacisk na naprawę wyrządzonej szkody i skłaniają się ku alternatywnym sposobom postępowania dążącym do poprawy lub całkowitej zmiany zachowania tych osób.

Urzeczywistnieniem tej idei, która wydaje się być najlepsza w obecnie panujących warunkach naszego kraju, gdzie według stanu na koniec listopada ubiegłego roku w zakładach karnych i aresztach przebywało 89,5 tysiąca osadzonych, a na odbycie kary czekało kolejnych 60 tysięcy skazanych. Gdzie formalnie w polskich więzieniach jest miejsce dla maksimum 75 tysięcy skazanych (J. Sierakowska, Wolność kontrolowana, Przekrój 2008)a zakład karny – mimo stałych postępów w spełnianiu funkcji resocjalizacyjnych – nie przestaje być również w pewnym sensie czynnikiem kryminogennym, pogłębiającym proces wykolejenia" (Cz. Łukaszewicz, B. Nizieński, W. Wychowski, Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności)”, jest stosowanie w większym zasięgu kary nieizolacyjnej o charakterze probacyjnym i związanej z nią okresem próby, przez jaką musi przejść skazany. Respektowanie w praktyce sądowej na szeroką skalę priorytetu stosowania kary ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu pracy społecznej za przestępstwa mniejszej wagi, mogłoby zapobiec problemom przepełnienia jednostek penitencjarnych i podnieść w nich jakość stosowanych środków resocjalizacyjno – wychowawczych.

Idea stosowania i wykonywania kary ograniczenia wolności od ponad sześciu lat realizowana jest na terenie wrzesińskim przez kuratorów zawodowych i strażników miejskich. Od roku 2002 do jednostki mundurowych zostało skierowanych ok. 900 osób! To zaskakująca liczba! Osoby skazane za popełnienie wykroczeń i drobnych przestępstw mają możliwość "odpokutowania" swojej winy dla społeczności lokalnej w ramach wykonywania pracy o charakterze porządkowym czy też remontowo - budowlanym. Efekty tychże prac widoczne są na każdym kroku!     

 opr. st.str. Anna Hedrych Stanisławska
AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT